Kurse LSE Holland Park London

Fakten & Kurse

Klassengrösse  max. 6/10 (je nach Kurs)
Lektionsdauer   60 Minuten 
Schulgrösse 100 Plätze
Mindestalter 20 Jahre
Kurse

Allgemeine Englischkurse
Business-Executive-Kurse
Kombinationskurse
Examenkurse
Privatunterricht
Business-Kurse zu spezifischen Themen (z.B. Global Leadership, Intercultural Competence, Legal English, English for Human Resources, English for Banking & Finance, etc.)
Onlinekurse
Jugendkurse